Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Kipumkhatna

aids

Kipum khatna:  Kipumkhatna, kithutuahna, mapan khopna cih pen mihingte nuntakna sungah a lo theilo in akisam thu ahi hi. Mihingte khantohzia le leitung pianziate hoih tak kan kik leng, tanglai mite mi masate in kipumkhatna le pankhohna tha bek tawh huahsia guahsia le gamsate na nang zo uh hi. Tu laitak mahmah in zong mi khat peuhpeuh kiangah I mipi sungah bang kisamsa pen na hiam ci-in, kidong leng thutampi ong gen kha mah ding hi. Ahi zongin ahuampi-in hih " Kipumkhatna" phual mah ong tunpih ding hi. 

Thu pomzia nam nih:  Hih laiah kei om muanin ka lung himawh khat om hi. Kipumkhatna cih pen a khiatna I tel dan khat le khat kibang lo tawh kibang sa ing. Tulaitaka makai lamte le mipite in I lunggulh mahmah kipum khatna pen khat le kha kitelsiamna, ngimna khat nuaiah kalsuan khopna, khat le khat kizahtaksiamna, kithuhualna cihte tawh a kidim nuntak khuasakzia danin ka tel hi. 

Ahi zongin pawlkhatte leuleu in kipumkhatna a cih pen tuadan hi phalo hi. I vekpi in kibang dimdem ding. Laphuaksiamte kammal kawm leng " Na suk le suk ning, na toh le to ning" cih bangin khat in suk a cih leh I vekpi in suk lel ding, to a cih leh to lel ding. I mai a te cih bangbang paulo phun loin zui lel ding hi. I pil le zong pil khawm ding, i hai leh zong hai khawm lelin thutangpek selo ding.., cih danin zong kipawlzawt thei zel hi hang. Hih pen a ngaihsut phat huai thu ahi hi. 

Kipumkhatna taktak:  Kipumkhatna pen ataktakin cileng a thuthuk mahmah khat hi sa ing. Kithutuak nuam hang, kipum khat nuam hang cih bangin kipum zol theih namin ka mu kei hi. Kipumkhatna cih pen a gah khia, a kimu thei, akiselsim theilo nam ahi hi. Kipumkhatna pen a sunga om te sangin a gei a omte' muhna hi zaw tawh kibang hi. Hih pen I lungtang ong lawng kha mahmah zawl la ngumngek ging hiauhiau khat I gal zak ciaiciai ciangin khitui aki mualtuang pihtheih zenzen tawh ka teh kak kha zel hi. 

Tua zawlla ging hiauhiau pen a thu le a la a aw luanzia kilawm bek tham loin tumging tuamtuamte tawh a aw te ong kihual mahmah ciangin a za angai mi khempeuhin zaknop sa hi. Tua la in I lungsim ong zo a, ong nehno sak, ong lungdamsak, ong lunglengsak le ong thakhauhsak thei hi. Kihual taka aluang deldel tua la ging hiauhiau in a kim a pam ateng ong kilok sak zo hi. Tua a kim le pamteng a kiloksak zo thu ( la )pen I gengen Kipumkhatna pen hi a ci pah ka hi hi. 

La siamte in ka lasak kua tengin a ngai tam maw ci in khuadakdak manlo hi. Tua mah bangin tumging tum siamte, la phuaksiamte zong amau mun tekah manlah mahmah uh hi. Amau tengin asep ding tek uh a sep diamdiam uh ciang bekin ahoih mahmah la dawng khat ong pian khia zo pan na hi zen hi. Amau hihna ciat gawmtuahin kihualkim takin ong pusuah ciangin a zaknop mahmah, aluang hialhial la dawng khat ong piang thei pan nahi hi. Tua hi a kipumkhatna cih pen akibanglo na tampite a kilekkim dingin kalsuan khopna ci in ka sang hi. 

Group song I sak ciangin tha neih zah in kisa buabua theilo hi. A paisuak, a un, a eu, a laihawl cih bangin kilekkim leh zaknop pan hi. Guitar zong khauzang 6 hi a, a aw zong nam 6 mah hi pah hi. Ahi zongin tua khau nam 6 te in a mau panmun tek hoih tak ong lak ciangin aw 6 a luangkhawm Key khat ong piang khia hi. Hih a gingkhia daudau aw( key )pen kipumkhatna taktak hi pan hi a ci ka hi hi. 

Mite' muhna hi zaw:  Kipumkhatna pen a luangkhia, a gah khia, a kilang khia hi zaw ci in I gen khin hi. Gtn: Innkuan sung kithutuakin a hi diamdiamte pen amau le amau in gen ding a neih kei phial zongin a veng a pamin nopci sa in ki-eng mahmah hi. Tua innkuan nuamte in kipumkhatna ding le kithutuakna dingin a hanciam tuam hi se lo a, a mau mun ciatah mapangin thu khat peuhpeuh a om ciangin itna zahtakna kitheihsiamna, mawh kimai saknate tawh a kalsuan to zel uh na hi zaw hi. Tua pen aveng le pam te in akithutuak a kipumkhatte innkuan ci in mu uh hi. Tua hi a I minam sung, I pawlpi sung, I bangkua sungah kithutuahna, kipum khatna om le omlo pen I veng I pam in na tel mahmah hamtang hi. 

Kipumkhatna pen gualzawh gualleh hauh le zawn, pil le hai na te tawh kitehkak thei zenzen lo hi. Khat le khat ki itna kizahtak siamna kisan siamna cih lungsim picing neihna te tungah kinga bek hi. Innkuan sung, biakna sung le kipawlna tuamtuamte ah itna zahtakna kitheihsiamna bulphuh in I kalsuan leh I ma pai in ei mahmah in tua sungah nuam kisa 
dinga, mi dangte in ong muh uh ciangin kipumkhat uh hi ong ci ding uh hi. Tua ciangin a kipumkhat le a kithuhual mahmah mite kuamah in naupang bawl ngamlo bek tham loin zahtak mahmah ahihna I mu kha ding hi. 

Thukhupna:  Gam el minam kilapsangna dingin a kisam mahmah Kipumkhatna pen a taktakin a gamlapi panin lak sawm kei ni. I khua I tui sung I pawlpi le ei tektek pan kipan zaw ni. I panmun ciat, I tavuan ciat zawh sawm ni. Ama panmun a pang zolo a omleh kipanpih in kitheihsiam sawm ni. Apanmun a pangkhial a om leh itna tawh kipulak ni. Tua hileh kipumkhatna lampi tungah a paipai ta I hi pah lel ding hi. Tua ciangin midangte lakah etteh tak limhoihte I suak dinga, minam le I biak Pa Pasian min a lamsangte I hi to suak ding hi.

 

By: Pa Liantuang (Tongsan Tanupi lui), Kawlpi 

  • comments