Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Zomite' Gal lian pen Khat- (GZA pan Tangkona)

15069022 1183422911734621 5964857332031915624 o1. Leitung taangthu i et ciangin “Beng Gal” (Opium War) kici nihvei om ngei hi. Amasapen Beng gal pen 1839-1842 sunga British te leh Sente (Qing dynasty) kidona ahi hi. Anihna pen 1856-1860 sung a piang hi-a, British te leh French te kipawl in Sente mah tawh a kidona uh ahi hi. Kum zalom 18 a kipan in British te leh gam pawlkhat in India pan beng pua in Sen gam ah zuak uh hi. 1820 kim pawl panin hih beng zuakna khan cihtakin hong khang hi. 1839 kum in Canton a om British te bengthoh tampi Sente in matsak uh hi.

Tuazawh asauvei het loin British te zukham tembaw nasem khat in Sente khat hong that hi. Hih thu teng tawh kisosuah in British te leh Sente kikal ah Beng Gal (Opium War) masa hong piang hi. British ten galzo ahih manin Hong Kong tuikulh ngahlawh uh hi. Tua hun a kipan 1997 kum dong Hong Kong pen British te khutnuai ah om hi. British te in Sen gam ah suakta taka beng zuak theih nading leh Sen gam mun khempeuh ah sum zuak sum leina nei in gam hong keek sawm uh ciangin anih veina Beng Gal hong piang leuleu hi. Sen gam ah hih banga beng nasia taka a kizuak ciangin Sente nuntakzia nakpi takin susia hi. Mi tampi in beng tepin nasem nawn loin a nuntakna uh mawk beisak uh hi. Beng zuakna hangin sum bawlna zong tampi kisia hi.

United Nations Office of Drug and Crime (UNODC) te’ 2016 thuzaksakna (report) ah 2014 kumin leitungmi awn 250 (250 million people) in beng leh guihtheih khamtheih nam khat peuhmah zang ngei uh hi ci hi. Hih pen leitungbup mi om zah i 5% tawh kikim hi. Beng leh guihtheih khamtheih hangin 2014 kum in mi 207400 in nuntakna beilawh hi. 2003 kum lai pek nangawn in beng leh guihtheih khamtheih zuakna pan a sum kingah US$ 321.6 billion bang hikhin hi.

Tua kumin leitungbup sumbawlna kigawm pen US$ 36 trillion hi-a, 1% taang pen beng leh guihtheih khamtheih zuakna pan ahi hi. Leitungbup ah beng a tam ciin pen Afghanistan hi-a Kawlgam anihna ahi hi. Leitungbup a beng kizuak 25% Kawlgam pan ahi hi. Beng zuakna a sum kingah US$ Awn 359 (359 million dollars) bang pha hi. Kawlgam ah Shan leh Kachin states te ah kinak ciin pen hi.

2. Tu-in i gennop taktak thu pen Zogam ah Shan leh Kachin gam zahin beng a kiciinloh hangin nidang sangin beng kilim ciin zawtham hi. Tedim leh Tonzang gam sung khua tampi te ah nidang a i ciin ngei vaimim, taang, be cihte kiciing nawn loin beng bekbek kiciing ta hi. Beng ciing a lokuan pen ‘Zo lokuan’ kici ningniang bek nong hi.Nidang pekpek lai in gamgi dung mun khatkhat ah beng kiciing thei mah hi. Ahi zongin kitam ciin lo hi. Tu-a zah a beng zai taka hong kiciin pen tuma kum 25-30 kim a kipan ahi hi. Kua phalna tawh hi ding hiam, Meitei te Zogam ah hong paisukin beng hong ciing uh hi. Ei mi pawlkhat in sum thalawhna in nei in sum a muh lawh zong om mah hi.

Tua zahkhat in beng zang a si zong kitawm nawn lo hi. Hih thu thuneite tung kigen zel sam napi Meitei te hawlkhia cih lian lah om khol lo, beng teng phiatsiang cih lah om khol loin, a uat deuh hun om a, a daihzawk deuh hun om hi. I gensa mah bangin tu laitak tektek Zogam khua tampi ah beng kiciingin, beng kizang in, beng tawh sum kizong hi. Beng leh khamtheih guihtheih tawh sum zongte in i phawk dingah, Pasian deih loh lampi tawh sum i mu zong in thupha hong tun lo, sauvei zong kimang beek loin atawpna ah lungkham gentheihna bek kilemlawh hi, cih phawkhuai hi (Paunak 10:2; 13:11; 20:21).Beng leh guihtheih khamtheih pen siatna bawlna (crime) tawh zong kizom hi. Beng lei nading sum aneih loh uh ciangin hong gu uh hi. Sum ngah nadingin mi thah akul leh hong that uh hi. Mundang gamdang bangah mi gilote kipawlna ahih nakleh beng leh guihtheih khamtheih nasep tawh sum azong uh ahi hi. Beng leh guihtheih khamtheih zatna panin natna hoih lo HIV/AIDS cihte pawl kizel pha pen hi.

3. Zomite in tu laitak a i tuahkhak hih beng vai pen thuneu hi peuhmah lo hi. Thu dang tuamtuamte sangin a lauhuaizaw i gal lianpen khat ahi hi. Thauvui thautang tawh kikap sangin beng tawh minam muih baihzaw hi. Hih bang nasep a pankhiate in Zomite hoih nading sangin Zomite siat nading, Zomite manthan nading tupna tawh asep uh zong hithei mawh lo ding hi. Zomite i pilvang mahmah keileh ci tawm mahmah (Tul zakhat kim) sawnsawn ihih manin beng bekbek tawh zong minam abei zo ding dinmun ihih lam phawkhuai ni.

4. Tua ahih manin Zomi akua mapeuh in Zogam ah beng ciinna abeisiang nading leh Zomi te sungah beng tawh sum zonna leh beng zatna abei siang zawh nadingin i pan theihna tekah i pan ciat ding i kizawn nuam hi.

5. Khua sung hausa upate, biakna makai pawlpi sia leh upate, sang sia te leh kumpi nasem tuamtuam te in i omna khua ciat ah ma pangkhawm in hih Zomite gal lianpen i dokhop ding veiina tawh i kihanthawn hi.

Rev. Dr. Do Suan Mung
General Secretary
Central Executive Committee
Global Zomi Alliance

Nimit: July 28, 2017

  • comments