Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

ZCF Korea Kiphuankhia Ta

11126438 659451694185763 1431939900 o

Zomite Topa’n ong lamsang in leitung gam tuamtuam ah ki tung hi. Hih meizom in Topan Zomi te Korea ah ong puak hi. Hihbang a thupha ong pia ih biak Pasian phatlo, bialo in ki om theilo a, Zomi ahithei teng kikaikhawm in abeisa 2003 kum pan 2014 kum ciangdong, pawlpi lian khat ahi BOKDEON PRESBYTERIAN CHURCH ii ang vanna nuai ah ki om in biakpiakna kinei hi. Hunte ong pai toto in, Pasian thu leh leitung thu ah nakpi tak in khantohna ong om teh, ih Zomi nam itna zong ong lian semsem a, zokam tawh Pasian phatna leh biakpiakna kizang in nuam ki sa ngiat hi. Tuaban ah ih Zongeina pawite zong kum sim in ki bawl in, ki tai mahmah hi, gamdang a om ka hih uh hang ih pianna ih Zogam a om zah bang phial in ki ngaihsun in, lunglen hunding bang ki mangngilh phial hi.

Tua bang teng kawmkal ah (tukum) 2015 kum akipan Zopau kizang thei nawn lo ding,kawlpau bek zang ding, Zongeina pawite na ngawn zong bawl thei nawnlo ding, tua komkal ah (mi pawlkhat te holhthawhna tawh )Zomi movement limlim deihlo cih thu hong nangawn ong om mawk teh lamdang kisa mahmah tek a, Zomi hi ingh aki ci sinsen te lungtang nakpi tak in ong sukha a, ngaihsutna lianpi ong nei khia sak hi. Hihbang thu ong om mawk teh every Saturday sim in, meeting kinei to pah litlit a, atawpna ah ZOMI taktak teng Zomi Christian Fellowhship cih minpua in tuamdin ding khensatna 28.2.2015 (Sat.) ni in ka nei uh hi. Tua ban ah leitung bup Zomi te tutkhawp, khawlkhop theihna ding cih ngimna tawh ZOMI INNPI ( ZOMI HOUSE ) cih Innpi khat ka na vaihawm pah uh hi.

Topa’n geelna te ong tang tungsak takpi a, March 14, 2015 ni in Zomi Innpi lutna kinei in, hihmun ah abeisa kha nih sung bang eikam zatkhak lohna pan , Pasian ong piak ih Zopau ngiat tawh ZOMI a ong piaksak, pau leh lai ong neisak Pasian min kiphat a , nuam kisa tek in, zongh akua maciat suakta kisa mahmah zo pan hi ungh. ZOMI akua-ma peuh Korea nong pai uh leh ih Innpi ah ong bang, ong khawl un cih ong zasak ungh. Ih innpi ah nuamtak khawlkhawm ni!

Zomi Christian Fellowship of Korea

Contacts:
1. Siam Za Khai
Ph: 82-010 6447 5179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Mang Suan Khai
Ph: 82-010 2181 7336
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • comments