Shan State, Kokang District, Shi Shan area sung a om ukan buluh (SAC) galphual 1, pen tuni November 14, 2023 ni-in kisutkhiazo ci-in Kokang galkap (MNDAA) thugenpi Lee Kya Win in genkhia hi. ” Tuni bel a thupi leh a lamdang lua kikapna tam lua sam kei! Shi Shan area Hwa shi Pan khuaneu kiang a om SAC Camp khat bel kisutkhiazo ” ci-in MNDAA thugenpi in ” 1027 Operation” min tawh galdo kipatzawh ni 19 a cinni tuni in galvai tawh kisai genkhia hi.

Hih Camp pen tuni Nov. 14, 2023 ni zingsang lam (10:50am) hunin kikapna kipan in, minutes 40 sungin Camp kisutkhia zo ci-in MNDAA pan gen uh hi. Hua Shi Pan khua Camp busimna ah SAC te’ tung pan galvan, tampi kingah khia cih thu limlak (Photo) tawh lakkhia uh hi. ” 1027 Operation” min tawh galdona sungah SAC galkapte’ Camp vekpi 144 kisutkhia khin ci hi. Hih Camp phazah pen MNDAA leh AA te kipawlin a busim / sutkhia uh ahi hi.

Ta’ang galkap (TNLA) pawlte’n SAC Camp a suhkhiatsa vekpi pen Camp 33 sang tawmzaw lo pha ta a, tuni Nov. 14 ni in zong Camp 1 ngah khia leuleu uh hi. Tua hi-in, ” 1027 Operation” galdona sungah tuni ciangciang SAC Camp kigawm vekpi 178 kilakhia / kisutkhia khin ta hi. November 13, ni galvai thuzaksakna ah Shang Kaing gate, Hmaw Thaih Yanchin Mual SAC Camp, Thein Ni Ye Po Gate camp, cih teng kisutkhiazo ci-in, MNDAA in pulakkhia hi. Thau leh thautang tampitak zong kingah khia ci-in genbeh hi.

TNLA in zong tuni Nov. 14, 2023 ni galvai tawhkisai in genkhiatna nei uh a, Kyaukme khuapi a om SAC battalion (502) camp pen tuni Nov. 14 ni-in busim zo uh ci hi. Tua banah Tanyang township a om SAC San Lai Camp zong tuni zingsang in busim in lakhiazo uh hi. SAC galkapte zongin Naung Cho township Goh Dwin kiang tengah galvanleng tawh nasiatak kap ngekngek uh hi. Naung Cho Township Goh Theit kiangah zannitak akipan zan thapai kikapna kinei ci-in, TNLA in genkhia hi.

Hits: 4

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *