September 10, 2023 || Tongsan Media Group ||

Zomi Revolutionary Army (ZRA) in Tonzang khuapi, Catholic Priest akihel makai pawl khat khem bawlin Chin Defense Force (Tonzang) tungah Kilemna bawl sawm uh cih thu CDF – Tonzang te’ tung pan thukiza hi. Kilemna / kamkupna nei ding ci-in ZRA in Phone tawh hopih uh uh ahih manin, CDF – Tonzang in zong thukim leh sang siam uh a, Galkap puan silh (Uniform), Thau leh Kivil / kicinna (Security) cihte om loin, Tonzang khuapi huam Lungtang khua ah mimal kimuhna leh holimna nei dingin langnih thukimna om khit nungah ZRA te pai nuamlo kik uh ahih manin, kilemna / holimna kineithei nawnlo cih thu CDF – Tongzang in gen hi.

” Kiciam ni-in ZRA lamte hong pailo uh hi. Kilepna leh holimna neih ding lem thei nawnlo hi. Hong khem uh ahihna thu Catholic Phungzi (Priest) pa zong phone setin kizasak pah hi. Amau pawlin Tonzang khuapi sungah omin, khua sungah ZRA dial (Flag) pen Tower dawnah khai uh hi. Tua banah Meiphelh zumah phualsat uh hi. Sun hun ciangin Tonzang khuapi sungah ngongtat uh hi. Khua sung avaksuk vakto khuamite vua / sat gawp thei zel uh hi “ ci-in CDF – Tonzang ah General Secretary leh Thupulak vaisaipi Thang Suan Mung in gen hi.

Kilemna ding holimna neih ding vai tawh kisai-in, CDF – Tonzang in Khuapi sung lutna lampi akikoih Security Gate te kikolsak khin himah leh ZRA in hun hoih khatin nei uh a, Tonzang khuapi sungah ZRA galkapte guklut in Phualsatna dinmun ciang dong tung uh ci-in, CDF – Tonzang te’n gen uh hi. Tua banah ZRA te’n khatvei mah Holimna nei kik dingin thu zaksakna nei leuleu uh a, tua holimna hun ding zong ZRA lamte mahin, Tonzang khuapi sungah galkapte lutsak ding khem leuleu uh ci-in genbeh uh ci hi.

” Kiciamna munah kidalna lam (Security) tawh kisai Tonzang paina / lutna ding lampite kikhak nawnlo hi. Tua teh amau ZRA te 30 kim Khuapi sungah guklut uh hi. Tua zawh ni 3 khitteh kimukik ding ci-in, hong khem bawl leuleu uh hi. Tua bangin hong khem ding kingaihsun kha loin, a nung lamteh kithei pan hi. Tua hang teng tawh ko lam pan aki umum kha himai hi. Tua bang teng tawh ni 3 khitteh ZRA galkap 20 kim Tonzang khuapi sung hong lut beh uh ” cih thu Thang Suan Mungin genbeh hi.

Tonzang khuapi tawh tai 2 kigamlatna Galvan bukim tak tawh phualsat a om CDF – Tonzangte’ tawmvei om pakna Camp pen ZRA ten buluh sak uh a, CDF – Tonzang pan galkap khatin sihlawh in, Drone akipan antang ip tampi, galvan honkhat leh Motorcycle cihte lakkhiat sak uh cih thu kiza hi.

Source: Ayeyarwaddy Times

Translated: Tongsan Admin Team

Hits: 4

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *