June 21, 2023 || Tongsan Media Group Inc. ||

Zun (urine) i cih pen i nek i dawn khempeuh pan pumpi ading akisam teng akihupkhit ciangin a kisam nawnlo avalte ahi tui, akhum, lungno tuamtuam le adang tuamtuam (electrolytes) cihte a kihel pumpi pan a pusuakkhia tui ahi hi.

Zun thakna in anuai teng semkhia:

1. Pumpi ading a kisamlo a hoihlo teng hemkhia hi.

2. Pumpi ading Electrolytes (Potassium, Sodium, Calsium) a kisam zah a tam lua lo, a tawm lualo kilekkim (balance) sak hi.

3. Acid-base homeostsis zong a hoih bekin lem / nasem hi.

4. Sikhanna (or) sikiamna pan zong dal hi.

Tua ahih manin zun a suah hun simin thak pahpah ding kisam hi. Pawl khatte in mawtaw tawh khual gamla a zin ciangin mawtaw khawl sak ngamlo, TV et lai tak laklawhsa cihte ahi zongin, zingsang zun suakna pi’n, ihmu nuam lai lua cihte hi zongin, Lokho / huan kho lai tak ka ma tun phot ning ci-in, a hang tuamtuam tawh zun iip teta om uh hi. Tua bang a zun-iip tentanna hangin, pumpi cidamna tampi susia thei hi.

1. Zun-iip theihloh natna (Incontinence) hong ngah sak thei hi.

Zun na iip pahpah leh zun hong iip zo sak zun kholna (Urinary Bladder) satakte thanem sak thei hi. Tua bangin zun iipna thanem leh zun thak ciangin zong a vekpi-in kithakhin zolo a, zun tawmno ta kikhol / cianlai thei den ahih manin, zun suak pahpah sak hi. Kum tam semsem le hang zun-iip zawhna tha hong kiam semsem in, lupna tungah zunteh cih dante piang thei hi.

2. Zun kholna leh zun thakna lampi tengah lungno lut sak hi. (Urinary tract infection)

Sawtpi zun-iipna in zun sungah akihel lungno tuamtuamte, guu apiangsak thei dat tuamtuam te akikhol tawh kibangin zun kholna leh zun thakna lampi tengah tua lungnote lut thei hi.

Zun thakna lampi damlote’ akitheih khiatziate:

1. Zunsip, 2. Zunsa, 3. Zunsuak pahpah, 4. Taina, 5. Luak suak / luakhia, 6. Cisa

Mi khat leh khat zun-iip zawhna kibanglo hi. Zun kholna a phacia (a golna, a neuna ), tui dawn leh dawn loh, thuak zawh hatna leh hatlohna cihte tungah zong kinga hi. Ulian khatin zuntui keu nih bang nai 2-6 dong iip zo ci hi. Pawl khat na sep hat (Gtn: van guang/van suah) cihte in sun thapaai iip zo uh hi ci hi. Zun-iip kisekkha lecin zun kholna leh zun lampi damlo sak thei bek tham lo-in kaal (kindney) sungah suang taang sak thei hi. Adang natna tuamtuamte zong piang sak thei lai ci hi.

Tua manin hih Zun – iipna tawh kisai a hoihlohna kitheita ahih manin, ahih theih lai teng zun-ipna pan kidophuai ahihna hong musak hi. Cidamna leh khansauna pen thupha nam khatin Pasian in hong piak himah a, ahi zongin kikep/ kidopzia dingte pen mihingte’ hanciamna tungtawn ah kinga hi. Cidamna pen hauhna lianpi khat zong ahi hi.

Reference:

Dr. Khin Moe Moe (Good Health Journal pg. 586),

Urinary System (Wikipedia)

Urinary Tract Infection (Wikipedia)

Hits: 17

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *