July 24, 2023 || Tongsan Media Group ||

Karen State, Myawaddy Township sung Lakhet mual le Tower Camp Hills kikapna ah nung kik ding thu piakna om loin, anung kin (Kha mah zah-2), Battalion Commander pa le ahuh pa ngongtat SAC in manin, thong khum cih thu KNU in pulak khia hi.

Ukna buluh ngongtat (SAC) galkapte’ mapan nading a lemtang mahmah mun ahi Lakhet mualdung le Tower Camp mual pen July 21, 2023 ni zingsang nai 5 kimin, Major Dabay makaih Karen National Liberation Army (KNLA), Brigade 6 leh a pawlte in do-in, Camp buppi buluak / lakhia uh a ngongtat galkapte tampi si bek tham loin, a galvante zong tampi ngah beh ci hi.

Ngongtat (SAC) galkapte’ khut nuai a om battalion-2, battalion -118, pan galkap mimal 60 kimin Lakhet mual, Pagoda Tower Camp Hill ah nasiatak panla in a omna pan Gal lel pianpian ta uh a, ahi zongin tungsiah pan nung kik ding thu piakna om loin, 2 Battalion Commander Aka Aung leh Deputy Battalion Commander Kyaw Thu Maungte lawmta ii thuman lohna (Galkap thukhun palsatna) hangin, Mon State – Kyaiktomyo gilbem ah thong kikhum cih thu KNLA -Cobra column galvai saipi Major Dabay i genna tungtawn in kitheikhia ci hi.

Hih Pagoda Tower Camp Hill kikapna pan KNLA te’n kizopna set 1, 60 MM tang 16, mine tang 6, mawtaw mine tang 9, Jammer set 2, mine zonna set 2, set thau 1, commando 60 MM lawng 2, 40 MM tang 9, G-3 tang bawm 4, MA tang bawm 2, galkap sik lukhu 8, RPG vui tawn 3, RPG tang 1, 7.62 tang 1880, 5.56 tang 302 te ngah khia uh ci hi.

Source: Khit Thit Media

Translated: Tongsan Admin Team

Hits: 2

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *