Chin State, Tonzang Township, Kansau Khua pen Pu Gin Za Thang makai in 1896 kumin kisat a, 1902 kumin khua kip khatin Ukpite in ciaptehsak uh cih thu Tonzang Township Thuciamtehna laibu (တွန်းဇန်မြို့နယ် မှတ်တမ်း) 1983 kum Party Council te’ bawl laibu sungah kician takin om hi. 1902 kumin Kansau gam pen Singgial gam, Seitual gam, Khuadam gam teng ahuam ahih lam zong atung a laibu tungtawn in kician semsem hi.

Ukpite in a mite uh khuasat theihna apiak uh ciangin Kansau gam panin Seitual gam pen 1917 kumin a ki-eu khia ahi hi. 2021 kum ciangin Kansau khua pen kum 104 cingta hi. Hih kum 100 val sungah gamgi vai in Kansau leh Seitual kinop mawhna, zumkong mangkong kitutna cih bang liang om ngei lo hi.

1912 kumin Kansau gam panin Singgial gam kisat hi-in, 2021 kum ciangin kum 109 cing ta hi. Hih kum 100 val sungah Kansau leh Singgial gamgi vai kilungnop mawhna leh zumkong mangmai kitutna cihte om ngei loin Kansau, Seitual, Singgial tengin sungh leh pu in kinei in nop leh nuam khawm, dah leh dah khawmin gamgi kizawngin kitengkhawm li-liai hi.

Tua bang teng kawmkal ah lamdawt tawn a hauhnopna lungsim leh khua vengkhua pam tawh kisiat ding awlmawh zolo liangin lungsim sia anei:

(1) Pa Gin Suan Pau @ Sia Paupi s/o Sawm Za Thang (Singgial) makai

(2) Pa Thang Khan Mung, s/o Hen Khan Thang (Singgial zaang)

(3) Pa Thang Kap Tuang, s/o Pa Dam Za Am (Tuikhiang)

(4) Pa Gin Lian Sing, s/o Pa Vungh Tung Thang (Kawlpi)

(5) Pa Suan Khan Do, s/o Go Do Kap te in

Kansau gamah Zavom le Taksing te adeih luatna hang un Kansau gam pen Seitual gam hi ci-in, 2022 kum November kha in Zomi Revolutionary Army- Eastern Command (ZRA-EC) tungah gam tuhna /suhna lai phah mawk uh hi. Tua bangin Gam hong tuhna hangin Kansau tate sung ah khasiatna leh dipngek natna a bei ngeilo tangthu in kiciamteh ahi hi.

Tua bang khasiat leh dipngek natna tawh a ki-om kawmkal ah August 2023 in Pa Gin Suan Pau @ Sia Paupi, s/o Sawm Za Thang (Singgial) le Khuabem Ohsuh Hausa Pa Kim Suan Gin, s/o Suangh (Tuikhiang) te in Kansau gam pen ZRA EC galkap Pa Piang Sut (Darkhai) tungah na simzuak sak a, Kansau tate kipatau mahmah leh kikhasia mahmah hi. Hih bang gamtatna hangin Kansau tate mit ah mittui a om lai siah kimangngilh zolo ding hi.

Tulaitak Kawlgam buai kawmkal ah Zogam khuano khempeuh phial thau tawite apil , apil kei zong un amau ukna, thuneihna hong suak dih laizang mawk ahih manin cillum tawh valh a, thungetna ah aploh hong phamawh phot suak hi. Tua hi a, hih gamgi vai leh gam kituhna vaite ah a makai den ahi Pa Gin Suan Pau @ Sia Paupi, s/o Sawm Za Thang (Suanghoih Siapipa Sia Paupi) leh ZRA/ZRO min paulam / gukzat a Kansau gam suhna / gukna lai hong pia Pa Piang Sut leh Pa Zo Mungte pen Leitung bup Kansau tate hong suamsim, ka gawl uh hong botsat, hong gawlmek ka GALLIAN PEN uh (မဟာ ရန်သူ) khat in ka ciamteh uh hi.

Source: Tulai Kansau Gam Vai Holimna (Date: 28/02/2024)

Hits: 3

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *