Chin State, Tonzang Khuapi luah khit nungah, SAC galkap Infantry 296th Battalion pan sum thein 3,000 kyats val kimukhia hi, ci-in CNF/CNA thuthak saite in Tongsan Media tungah genkhia hi. CNA leh akipawlpihte in May 22 ni-in Chin State, Tonzang Khuapi a om Ukna buluh (SAC) Infantry 296th battaion camp a lakhit uh ciangin, Myanmar Economic Bank pan Kawlgam sum Thein 3,000 kyats val alakhia uh a, mun muan huai-ah kikoih khin cih thu CNA thuneite’n gen uh hi.

Tuni in Myanmar Economic Bank pan sumtang Thein 3,000 val ka lakhia uh hi ci-in CNF/CNA thuthak saite in Tongsan Media-ah zasak hi. Chin State, Tonzang Khuapi pen May 21 ni zingsang lamin Chin Revolutionary Joint Forces pawlin luah khiazo uh a, SAC galkapte’ thau neu mal 50 val kingah ci-in CNF/CNA thugenpi Salai Hteet Ni in Tongsan Media-zasak hi.

Tua banah May 19 ni-in Chin State, Tonzang Township sung Cikha Khuapi-aa SAC galphual zong CNA leh a pawlten lakhiazo uh hi. Abeisa May 15 ni pan kipan tuni May 23ni ciang dong Tonzang kidona-ah SAC galkapte tampi si-in, akihingmat zong om ci hi. SAC galkapte in a cihna ding a theihloh ciangin, van lam pan bomb khia uh a, CNA leh a pawlte’n zong lei lam pan nasiatak do tuah uh ahih manin, Tonzang khua zang bupphial galtai cih kiza hi.

Hits: 1

Byadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *